ذکرهای شامگاه

شرح

اذکاری که هنگام شام، روزانه خوانده می شود و باعث حفاظت انسان در طول شب از بدی ها می شود.

نظر شما برای ما مهم است