خشنودی خداوند از تمامی یاران و صحابه پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم)

شرح

در مورد فضایل صحابه و رضای خداوند از آنها، تبیین فرق صحابه و منافقین و بررسی موضوع امام و امامت

نظر شما برای ما مهم است