پبامبر مهربانی

پبامبر مهربانی

شرح

"پیامبر مهربانی
خداوند ویژه گی های اخلاقی کامل و صفات نیکویی در او گرد آورد
که هیچ انسانی بدان نرسیده است ثابت شده که وی خردمند ترین فرد، بخشنده ترین شان، صبورترین انسان و باحیا ترین فرد بود.او شجاعترین مبارز، وزاهد ترین شخص بود ، ودر فروتنی نظیر نداشت."

منابع:

سایت عقیده www.aqeedeh.com

موضوع بندی علمی:

نظر شما برای ما مهم است