فضایل رمضان

فضایل رمضان

شرح

مطالب ارزنده و علمی راجع به فضائل رمضان مبارک که توسط استاد عبدالقادر ترشابی تقدیم گردیده و در شبکه جهانی کلمه پخش شده است.

نظر شما برای ما مهم است