Hoće li postiti dan polovine mjeseca šabana iako je hadis po tom pitanju slab? ()

Muhammed Salih el-Munedždžid

 

Da li je dozvoljeno raditi po slabom hadisu za koji znamo da je slab, i to u poglavljima o vrijednostima djela poput: "Kada bude noć polovine mjeseca šabana provedite je u klanjanju a njen dan u postu", uz napomenu da je post nafila ibadet Allahu kao i noćni namaz.

  |

  Hoće li postiti dan polovine mjeseca šabana iako je hadis po tom pitanju slab?

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Muhammed Salih El-Munedždžid

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ هل يصوم يوم النصف من شعبان حتى لو كان الحديث ضعيفًا؟﴾

  « باللغة البوسنية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Hoće li postiti dan polovine mjeseca šabana iako je hadis po tom pitanju slab?

  Pitanje:

  Da li je dozvoljeno raditi po slabom hadisu za koji znamo da je slab, i to u poglavljima o vrijednostima djela poput: "Kada bude noć polovine mjeseca šabana provedite je u klanjanju a njen dan u postu", uz napomenu da je post nafila ibadet Allahu kao i noćni namaz.

  Odgovor:

  Hvala Allahu.

  Prvo: Ono što je preneseno o vrijednosti namaza, posta i ibadeta polovinom mjeseca šabana nije od vrste slabih hadisa, nego od vrste izmišljenih i hadisa bez osnove (batil), i uzimati ih nije dozvoljeno niti raditi po onom što iziskuju o vrijednosti djela niti o čemu drugom.

  Određeni broj učenjaka je presudio ovim predajama da su bez osnove, od njih je Ibn-El-Dževzi u svojoj knjizi El-Mevduat, 2/440-445, kao i Ibn-Kajjim El-Dževzijje u El-Menar El-Menif, str. 174-177, kao i Ebu-Šame Eš-Šafi'i u El-Ba'is ala inkar el-bide'i vel-havadis, str. 124-137, kao i El-Iraki u Tahridž ihja ulumid-din, br. 582, a Šejhul-islam je prenio koncenzus o neosnovanosti ovih predaja u Medžmu'il-fetava, 28/138.

  I rekao je šejh Ibn-Baz, rahimehullah, o propisu obilježavanja noći polovine mjeseca šabana: „Doista, obilježavanje noći polovine mjeseca šabana namazom i drugim ili posteći njen dan je novotarija u vjeri koja se mora negirati i to po govoru većine učenjaka, i ovakvo djelo nema osnove u šerijatu“.

  I rekao je, rahimehullah: „Po pitanju noći polovine mjeseca šabana ne postoji vjerodostojan hadis. Svi hadisi koji se prenose o ovoj noći su izmišljeni i slabi, nemaju osnove. To je noć koja nema posebnost niti u čitanju niti u posebnom namazu niti džematu, a ono što je neko od učenjaka rekao da ova noć ima posebnost je slab govor, i nije dozvoljeno izdvojiti ovu noć sa bilo čime. Ovo je ispravan govor. A od Allaha je svaka potpora“. (Fetava islamijje, 4/511)

  Pogledaj pitanje na linku:

  (http://www.islamhouse.com/430709).

  Drugo: A ako kažemo da su ti hadisi slabi a ne izmišljeni, ispravno je kod učenjaka da nije dozvoljeno raditi po slabom hadisu u svim stanjima, pa makar se radilo o predaji koja govori o fadiletima djela ili o podsticanju i zastrašivanju, jer u vjerodostojnim hadisima je dovoljnost i zamjena za rad po slabom hadisu.

  I ne poznaje se da ova noć i njen dan imaju posebnost u šerijatu, ne od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, niti njegovih ashaba.

  I rekao je allame Ahmed Šakir: "Nema razlike između propisa i fadileta djela i slično tome kada je u pitanju rad po slaboj predaji, šta više, niko nema dokaza osim u onom što je vjerodostojno došlo od Allahova Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, od vjerodostojnih i dobrih hadisa". (El-ba'isul-hasis, 1/278)

  A za više pojašnjenja pogledaj El-kavlul-menif fi hukmil-ameli bil-hadisi ed-da'if.

  Kao što možeš pogledati odgovor na ovom linku (http://www.islamhouse.com/430711).

  A Allah zna najbolje.