Propis korišćenja misvaka prilikom posta i gutanje pljuvačke nakon njegove upotrebe ()

Muhammed Salih el-Munedždžid

 

Koji je propis korištenja misvaka za vrijeme posta i gutanja pljuvačke nakon upotrebe misvaka?

  |

  Propis korišćenja misvaka prilikom posta i gutanje pljuvačke nakon njegove upotrebe

  استعمال السواك للصائم وبلع الريق بعده

  < Bosanski - البوسنية - Bosnian >

  Muhammed Salih el-Munedždžid

  محمد صالح المنجد

  —™

  Prijevod: Ervin Sinanović

  Revizija: Begija Sinanović, Ersan Grahovac

  ترجمة: أروين سنانوفيتش

  مراجعة: بقية سنانوفيتش، أرسان غراهوفاتس

  Propis korišćenja misvaka prilikom posta i gutanje pljuvačke nakon njegove upotrebe

  Pitanje: Koji je propis korištenja misvaka za vrijeme posta i gutanja pljuvačke nakon upotrebe misvaka?

  Odgovor: Zahvala pripada Allahu;

  Misvak je poželjno koristiti u svakom trenutku, u toku posta i mimo posta, i na početku i na kraju dana, a dokaz za to je govor Allahova Poslanika salallahu alejhi ve sellem:

  1 – Buharija (br. 887.) prenosi od Ebu-Hurejre da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: „Da se ne bojim da ću otežati svome Ummetu, naredio bih im upotrebu misvaka sa svakim namazom!“

  2 – En-Nesa’i prenosi od Aiše, radijallahu anha, da je Allahov Poslanik, salallahu alejhi ve sellem, rekao: „Misvak čisti usta i Gospodar je njime zadovoljan.“ Bilježi ga En-Nesai, a vjerodostojim ga ocjenjuje El-Albani u djelu Sahihu-n-Nesa’i.

  Ovi hadisi ukazuju na poželjnost upotrebe misvaka u svim trenucima, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije zabranio njegovu upotrebu za vrijeme posta, naprotiv ovi hadisi obuhvataju njegovu općenitu upotrebu za vrijeme posta i mimo posta.

  Dozvoljeno je progutati pljuvačku koja nastane nakon upotrebe misvaka, osim ako su u ustima ostali dijelovi misvaka koji nastali prilikom njegove upotrebe. To će da ispljune, a zatim proguta pljuvačku. Kao što je postaču dozvoljeno da abdesti i odstrani vodu iz svojih usta, zatim proguta pljuvačku i ne obavezuje ga da suši usta nakon ispiranja.

  Prenosi se od imama En-Nevevija da je rekao u El-Medžmu’ (6/327.): „El-Mutevelli i drugi kažu: ’Kada postač ispire usta, obavezan je da ispljune tu vodu, a ne da osuši usta krpom ili nečim sličnim bez razilaženja.“

  El-Buhari, rahimehullah, je rekao: „Poglavlje o vlažnom i suhom misvaku za postača (…) Ebu-Hurejre prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: ’Da neću otežati svome Ummetu, naredio bih im upotrebu misvaka kod svakog abdesta.’, i nije razdvojio između postača i nepostača. Aiša prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Misvak čisti usta i Gospodar je zadovoljan da se upotrebljava.' ’Ata’ i Katade kažu: 'Progutaće njegovu pljuvačku.'“

  Rekao je hafiz Ibn-Hadžer El-’Askalani u Fethu-l-Bariju: „Ovim naslovom je (Buharija) odgovorio onome ko mrzi da postač koristi vlažni misvak. (…)

  Već smo spomenuli Ibn-Sirinovo poređenje vlažnog misvaka sa vodom kojom se ispiraju usta. (…)

  (Buharijine riječi:) ’I nije razdvojio između postača i nepostača.’, tj. i nije razdvojio između vlažnog i suhog misvaka. Ovom konstatacijom postaje jasan sklad između svega što je naveo u ovom pogavlju i naslova. Sve to spaja hadis kojeg prenosi Ebu-Hurejre: ’…naredio bih im da koriste misvak kod svakog abdesta.’ On iziskuje dozvoljenost korišćenja misvaka u svakom vremenu i u svakom stanju.

  (Zatim kaže Buhari:) ’Kažu ’Ata’ i Kadate: ’Progutaće svoju pljuvačku.’’, i ovaj govor odgovara naslovu s aspekta toga da je ono čega se najviše pribojava pri upotrebi vlažnog misvaka jeste ono što se istopi od misvaka u ustima, što je poput vode kojom se ispiraju usta, pa kada to čovjek izbaci iz usta, ne šteti mu da proguta svoju pljuvačku.“ Kraj govora hafiza Ibn-Hadžera sažeto.

  Rekao je šejh El-Usejmin: „Ispravno mišljenje o korištenju misvaka za postača jeste da je dozvoljeno koristiti ga i na početku i na kraju dana.“ Fetava erkanil-islam, 468.

  „Sunnet je koristiti misvak postaču cijeli dan i ako bi bio vlažan. Ako bi se upotrebljavao misvak i osjetilo pečenje ili neki drugi okus zbog soka misvaka, pa to proguta ili izvadi misvak na kojem je pljuvačka, pa ga vrati u usta i proguta pljuvačku, to mu ne šteti.“ El-Fetava es-Sa’dijje, 245.

  „Klonit će se onoga što u sebi sadrži materiju koja se otapa, poput zelenog misvaka, ili misvaka kojem je dodata neka aroma, poput arome limuna i mente. Ispljunuće ostatke misvaka iz usta, i nije dozvoljeno namjerno ih progutati. Ako bi ih nenamjerno progutao, ništa nije dužan.“ Seb’une mes’eleten fis-salah.

  A Allah najbolje zna.