Propis pridržavanja zakona koje donose nemuslimanske zemlje ()

Muhammed Salih el-Munedždžid

 

Da li je obaveza da se musliman pridržava zakona nemuslimanske zemlje u kojoj živi, poput zakona vezanih za saobraćaj, dob koju mora dostići onaj ko želi voziti auto i sl. Ili je to pridržavanje zabranjeno ili pokuđeno?

|

Propis pridržavanja zakona koje donose nemuslimanske zemlje

] Bosanski – Bosnian – بوسني [

www.islamqa.info

Prijevod:

Senad Muhić

Revizija:

Ersan Grahovac

2014 - 1435

 ﴿حكم الالتزام بالقوانين التي تسنها البلاد الغربية﴾

« باللغة البوسنية »

موقع الإسلام – سؤال وجواب

ترجمة:

سناد موهيتش

مراجعة:

أرسان غراهوفاتس

2014 - 1435

Propis pridržavanja zakona koje donose nemuslimanske zemlje

Pitanje:

Da li je obaveza da se musliman pridržava zakona nemuslimanske zemlje u kojoj živi, poput zakona vezanih za saobraćaj, dob koju mora dostići onaj ko želi voziti auto i sl. Ili je to pridržavanje zabranjeno ili pokuđeno?

Odgovor:

Hvala Allahu.

Zakoni i propisi koji se donose u nemuslimanskim državama mogu imati tri stanja:

Prvo stanje: Da zakoni države budu u suprotnosti sa islamskim zakonom, poput zakona ili prava žene da može sama sebe razvesti, zakona da djevojka ima pravo da se uda bez staratelja, zakona da ženi pripada koliko i muškarcu od ostavštine, zakona koji dozvoljava alkohol, blud i sl. Takve zakone je zabranjeno poštivati i primjenjvati.

Drugo stanje: Da zakoni države budu u skladu sa islamskim zakonom. Takve zakone treba primjenjivati sa namjerom pokornosti Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellemm.

Treće stanje: Da određeni zakon države nije spomenut u islamu, ali se u njegovoj primjeni nalazi korist, poput zakona o saobraćaju, dobi koja se uslovljava za dozvolu vožnje, i sl. Takve zakone i propise je obavezno poštivati, primjenjujući time tekstove koji naređuju poštivanje ugovora. Jedan od takvih tekstova je i ajet u kojem stoji: O vjernici, ispunjavajte obaveze. (El-Maide, 1.)

I hadis u kojem stoji: „Muslimani se pridržavaju postavljenih uslova, osim onih koji zabranjuju dozvoljeno ili dozvoljavaju zabranjeno.“

Imam Tirmizi veli: „Ovo je hadis koji je hasen sahih (vjerodostojan), a ispravnim ga je ocijenio i šejh Albani u djelu Sahihu Ibn Madže, br. 2353.

A Allah najbolje zna.

Islam, pitanja i odgovori.