Kâfirlerin bayramlarına katılmanın hükmü ()

Muhammed Salih el-Muneccid

 

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Ben,müslümanlardan pek çok kimsenin, kâfirlerin, "İsa’nın doğum günü" diye bilinen yılbaşı bayramı ile diğer bazı bayramlarını kutlama törenlerine katıldıklarını gördüm. Bu kutlama törenlerine katılmanın dînen câiz olmadığını onlara gösterebilmem için Kur’an ve sünnetten delil var mıdır? "

  |

  KÂFİRLERİN BAYRAMLARINA KATILMANIN HÜKMÜ

  ﴿ حكم مشاركة الكفار في أعيادهم ﴾

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme: Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2009 - 1431

  ﴿ حكم مشاركة الكفار في أعيادهم ﴾

  « باللغة التركية »

  تأليف

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد بن مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2009 - 1431

  Soru:

  Ben, müslümanlardan pek çok kimsenin, kâfirlerin, "İsa'nın doğum günü" diye bilinen yılbaşı bayramı ile diğer bazı bayramlarını kutlama törenlerine katıldıklarını gördüm. Bu kutlama törenlerine katılmanın dînen câiz olmadığını anlara gösterebilmem için Kur'an ve sünnetten delil var mıdır?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Kâfirlerin, "İsa'nın doğum günü" diye bilinen yılbaşı bayramı ile diğer bayramlarına katılmak, şu yönlerden câiz değildir.

  Birincisi: Bu hareket, onlara benzemektir.

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ.)) [ رواه أبو داود وأحمد ]

  "Her kim, bir topluluğa (kavme) benzerse (onların giyindiği gibi giyinirse, gittiği yolda giderse ve onların işlediği fiilleri işlerse, günah ve sevap bakımından) o da onlardandır."[1]

  Bu, büyük bir tehdittir.

  Abdullah b. Amr'dan -Allah ondan ve babasından râzı olsun- rivâyet olunduğuna göre, o şöyle demiştir:

  (( مَنْ بَنَى بِأَرْضِ الْـمُشْرِكِينَ، وَصَنَعَ نَيْرُوزَهُمْ وَمِهْرَجَانَهمْ، وَتَشَبَّهَ بِهِمْ حَتَّى يَمُوتَ حُشِرَ مَعَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)) [ عون المعبود شرح سنن أبي داود]

  "Kim, müşriklerin toprağında bir ev inşa eder, onların Nevruz bayramını ve şenliklerini kutlar, ölünceye kadar onlara benzerse, kıyâmet günü onlarla beraber haşrolur."[2]

  İkincisi: Kâfirlerin bayramlarına katılmak,onlara bir tür sevgi ve muhabbet beslemektir.

  Oysa Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ [ سورة المائدة الآية: ٥١]

  "Ey îmân edenler! (Mü'minlere karşı) yahudî ve hıristiyanları dostlar edinmeyin. Onlar birbirlerinin dostlarıdır.(Onlar,mü'minlere dostluk beslemezler.Yahudîler, yahudîlere, hıristiyanlar da, hıristiyanlara dostluk beslerler. Ancak her ikisi de düşmanlıkta mü'minlere karşı birleşirler. Ey mü'minler! Oysa siz birbirinize yardım etmeye daha lâyıksınız.) Sizden kim onları dost edinirse, o da onlardandır.(Hüküm olarak onlar gibidir.) Şüphesiz ki Allah, (kâfirleri dost edinen) zâlimler topluluğunu asla doğru yola iletmez."[3]

  Başka bir âyette şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ... ﮊ [ سورة الممتحنة من الآية: ١]

  "Ey îmân edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dostlar edinmeyin.Oysa onlar, size gelen gerçeği (Allah'a ve Rasûlüne îmân etmemişler, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem'e inen Kur'an'ı) inkâr etmişlerdir..."[4]

  Üçüncüsü: Bayram, dîn ve akîde ile ilgili bir meseledir. Dünya ile ilgili bir gelenek ve görenek değildir.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in şu hadisi buna delâlet etmiştir:

  (( إِنَّ لِكُلِّ قَوْم عِيدًا وَهَذَا عِيدنَا.)) [ متفق عليه ]

  "Şüphesiz her kavmin (milletin) bir bayramı vardır. Bu da bizim bayramımızdır."[5]

  Kâfirlerin bayramı, onların bozuk olan, şirk ve küfür içeren inançlarına delâlet eder.

  Dördüncüsü: Müfessirler, Allah Teâlâ'nın:

  ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮊ

  [ سورة الفرقان الآية: ٧٢]

  "Onlar (Rahmân'ın kulları), yalancı şâhitlik etmezler. (Bâtıl ehli ve) boş sözlerle karşılaştıklarında, (ondan yüz çevirmiş bir halde) vakarla oradan geçip giderler."[6]

  Emrini,

  ﮋ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮊ

  "Onlar, müşriklerin bayramlarında hazır bulunmazlar" şeklinde tefsir etmişlerdir.

  Kâfir birisine, onların bayramlarına âit tebrik kartları hediye etmek veya bu kartlarla birlikte mum, çam ağacı, yiyecek, hindi veya sopa şeklindeki tatlılar gibi, kâfirlerin bayramlarına âit olan şeyleri onlara satmak, câiz değildir.

  & & & & & &

  [1] İmam Ahmed;hadis no: 2/50. Ebu Davud; hadis no: 4/314. İbn-i Teymiyye, "İktidâu's-Sıratı'l-Mustakîm"; c: 1, s: 279'da hadisinin senedinin ceyyid-iyi olduğunu söylemiştir. Suyutî de "el-Câmiu's-Sağîr"; hadis no: 5893'de hadisin hasen olduğunu belirtmiştir.

  [2] Avnu'l-Ma'bûd Şerhu Sünen-i Ebî Dâvud

  [3] Mâide Sûresi:51

  [4] Mümtehine Sûresi: 1

  [5] Buhârî ve Müslim

  [6] Furkan Sûresi:72