Trước Nabi Xuất Hiện Islam Có Hay Chưa ? ()

Muhammad Saaleh Al-Munjid

Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid đáp lại câu hỏi: "Trước Nabi Xuất Hiện Islam Có Hay Chưa ?"

  |

  Trước Nabi e Xuất Hiện Islam Có Hay Chưa ?

  } هل الإسلام كان موجودًا قبل النبي e ؟{

  [Tiếng Việt – Vietnamese – فيتنامي]

  Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch Thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa

  2010 - 1431

  } هل الإسلام كان موجودًا قبل النبي e ؟{

  ((باللغة الفيتنامية))

  الشيخ محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد زين بن عيسى

  2010 - 1431

  ijk

  Alhamdulillah, tạ ơn Allah.

  Anh chị em Muslim thân mến! Bạn phải biết rằng chữ Islam mang hai nghĩa: nghĩa chung chung và nghĩa riêng.

  Islam theo nghĩa chung chung là thuần phục Allah duy nhất, bởi thế nó bao gồm tất cả mọi việc tôn thờ và qui phục Ngài duy nhất.

  Cho nên ai tin tưởng Allah duy nhất và tôn thờ Ngài duy nhất bằng những giáo lý xác thực còn hiệu lực thì y là người Muslim.

  Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói trong quyển Tadmiriyah trang 168 – 170: "Đây mới chính là tôn giáo Islam, Allah không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào khác ngoài nó, từ khi tạo thiên lập địa cho đến ngày tận thế tất cả các Nabi đều ở trên tôn giáo Islam.

  Allah phán:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮊ يونس: ٧١ – ٧٢

  {Hãy kể cho họ nghe (Muhammad) câu chuyện của Nuh khi Người bảo người dân của Người: "Này hỡi thị dân Ta! Nếu các người cảm thấy khó chịu về địa vị của Ta cũng như việc Ta nhắc nhở các người về những dấu hiệu của Allah, thì Ta hoàn toàn phó thác cho Allah. Thế thì các người hãy cùng hợp tác với các thần linh của các người mà sắp đặt công việc của các người rồi chớ để cho kế hoạch của các người có điều nào sơ sót rồi hãy (dùng nó mà) xử lý Ta và chớ để Ta rảnh tay. * Nhưng nếu các người quay bỏ đi thì (nên biết rằng) Ta đâu có đòi hỏi các người tưởng thưởng Ta, bởi vì phần thưởng của Ta ở nơi Allah và Ta nhận lệnh phải là một người Muslim (thuần phục Ngài)"} Yunus: 71 – 72.

  Allah phán ở chương khác:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ البقرة: ١٣٠ - ١٣٢

  {Và những ai dại dột mới từ bỏ làm theo tín ngưỡng của Nabi Ibrohim, do chính TA (Allah) đã lựa chọn Người (làm một nhà lãnh đạo) ở trần gian này, và ở ngày sau chắc chắn Người sẽ ở trong hàng ngũ của những người lương thiện * Và hãy nhớ khi Thượng Đế của Người (Ibrohim) đã bảo Người: "Hãy thần phục (TA)!" (Ibrohim) thưa: "Bề tôi xin nạp mình thần phục Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài." * Và Ibrohim đã truyền bảo điều đó cho các con của Người và Ya'bqob cũng làm như thế, Người dặn các con: "Này các con! Quả thật, Allah đã chọn tôn giáo (Islam) cho các con, bởi thế các con chỉ chết trong tình trạng các con là những người Muslim (thần phục Allah) mà thôi."} Al-Baqoroh: 130 – 131.

  Allah phán về Musa u:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ يونس: ٨٤

  {Và Musa bảo: "Này hỡi dân Ta! Nếu các người thật sự tin tưởng nơi Allah thì hãy phó thác cho Ngài nếu các người là những người Muslim (thần phục Ngài)."} Yunus: 84.

  Allah phán về Ysa u:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﮊ المائدة: ١١١

  {Và lúc TA mặc khải cho các tông đồ (của Ysa) phán bảo: "Hãy tin tưởng nơi TA (Allah) và Rosul của TA." Họ đồng thưa: "Chúng tôi đã tin tưởng. Xin Ngài chứng thực dùm chúng tôi là những người Muslim."} Al-Ma-i-dah: 111.

  Allah phán về những vị Nabi u tiền nhiệm:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮊ المائدة: ٤٤

  {Các vị Nabi (thuộc con cháu Isroil) đã dùng Kinh (Tâuroh) phân xử những ai thần phục (Allah) trong Islam} Al-Ma-i-dah: 44.

  Allah thuật lại lời của bà Bilqees:

  ﭧ ﭨ ﮋ ﰘ ﰙ ﰚ ﰛ ﰜ ﰝ ﰞ ﰟ ﰠ ﰡ ﰢ ﰣ ﮊ النمل: ٤٤

  {Bà thốt lên: "Lạy Thượng Đế của bề tôi! Bề tôi đã làm hỏng tâm hồn của bề tôi. Và bề tôi xin cùng với Sulayman xin nạp mình thần phục Allah, Thượng Đế của vũ trụ và muôn loài."} Al-Naml: 44.

  Đấy chính là tôn giáo Islam mà Allah sẽ không chấp nhận bất cứ tôn giáo nào ngoài nó, mỗi thời kỳ Allah cử phái một Rosul ai theo họ thì người đó là Muslim. Đầu tiên, Allah ra lệnh phải hướng về cục đá lơ lửng ở Masjid Aqso tại Palesten rồi sau đó ra lệnh hướng về Ka'bah cho đến ngày hôm nay (và mai sau), cả hai việc làm này đều nằm trong Islam và điều quan trọng trong tôn giáo chính là sự tuân lệnh, thuần phục và tôn thờ Allah, cả hai hành động đều mang ý nghĩa như thế. Mặc dù tất cả các Rosul, các vị Nabi có khác nhau về giáo lý và hình thức tôn thờ nhưng họ đều chung một tôn giáo, chung một sứ mạng đó là tôn thờ Allah theo đường lối Islam." Kết thúc lời của Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah.

  Tóm lại, tôn giáo Islam tồn tại trước khi Nabi Muhammad e đảm nhận sứ mạng. Tất cả các vị Nabi được cử phái xuống đều là Muslim và tất cả ai theo các vị Nabi đó thì họ là Muslim.

  Trước khi Nabi e nhậm sự mạng có một số ít người vẫn ở trên tôn giáo của Nabi Ysa u bằng đường lối đúng thật như được ghi lại trong Soheeh Muslim như sau:

  عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمُجَاشِعِيِّ t أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ e قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ فِي خُطْبَتِهِ: ((...وَإِنَّ اللَّهَ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَتَهُمْ عَرَبَهُمْ وَعَجَمَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَقَالَ إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِأَبْتَلِيَكَ وَأَبْتَلِيَ بِكَ...)) رواه مسلم.

  Ông I'yod bin Himaad Al-Mujashi-y t kể: có một ngày nọ Nabi e nói trong bài truyết giảng mình: "Và khi Allah nhìn xuống người trần gian, tất cả họ người Arập và không phải Arập đều làm cho Ngài căm ghét chỉ ngoại trừ thị dân Kinh Sách, Allah phán: "TA cử phái Ngươi (Muhammad) xuống để thử thách Ngươi và thử thách mọi người bằng Ngươi."" Hadith do Muslim ghi lại.

  Imam Al-Nawawy nói: "Khi nhìn xuống nhân loại trước mặc khải Nabi e Allah rất căm ghét họ (loài người) và ngụ ý của câu: ngoại trừ thị dân Kinh Sách tức những người Do Thái giáo và Thiên Chúa giáo vẫn giữ nguyên nguồn gốc tôn giáo họ như được Allah mặc khải cho các Nabi của họ không thay đổi, không chỉnh sửa."

  Islam theo nghĩa riêng là tôn giáo được Allah mặc khải cho Nabi Muhammad e và dựa theo nghĩa này thì tất cả tôn giáo trước khi Nabi e nhậm chức thì không được gọi là Islam.

  Shaikh Al-Islam Ibnu Taimiyah nói trong quyển Tadmiriyah trang 173 – 174: "Mọi người có sự tranh cải rằng những người thuộc cộng đồng Nabi Musa u và Nabi Ysa u có phải là người Muslim không ?

  Đây chẳng qua là sự tranh cải về tên gọi mà thôi, nếu Islam theo nghĩa riêng là tôn giáo được mặc khải xuống cho Muhammad e và các giáo lý của người còn theo nghĩa rộng thì Islam là tất cả giáo lý được Allah mặc khải cho các vị Nabi trước, ai theo một trong các vị Nabi đó thì là người Muslim." Kết thúc lời của Shaikh.

  Wollohu A'lam.

  Trả lời câu hỏi: Shaikh Muhammad Soleh Al-Munjid

  Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa