tajre rabbere

Ndee yewtere hino yewta yoga e neediiji ɗi Hajju’yankeejo duwaa sifitorde fii yo Hajju makko on wonu Hajju Jaɓaaɗo.

jiiki ma no himmi amen