jeewtoowa : Ahmad Oury Diallo

firtude: Oumar Bah

tajre rabbere

Ndee yewtere hino yewta fii ittugol Layya, ko woni ɗun, ñaawoore mun, sartiiji mun, e yoga e ñaawooje yowondirɗe e mun .

jiiki ma no himmi amen