• MP3

    fahmude no umra wadirte e dow kuraan e sunna e fahmuya mawbe moyyube yawtube e labbinde kaloko yowati heen

jiiki ma no himmi amen