Urgensi Amar Ma’ruf Nahi Mungkar

Kategori ilmiyah:

Keterangan

Di antara perintah besar yang menjamin kemaslahatan umat ini adalah amar ma’ruf nahi mungkar. Dengannya umat Islam menjadi mulia dan meninggalkannya adalah kehinaan serta kebinasaan. Tingaktan cara dalam amar ma’ruf nahi mungakar adalah merubah kemungkaran dengan tangan, kemudian lisan kemudian baru hati. Dan amar ma’ruf nahi mungkar memiliki empat tingakatan:
Pertama: Kemungkaran menghilang lalu kebaikan datang menggantikan.
Kedua: Kemungkaran menjadi sedikit sekalipun belum hilang secara keseluruhan. Tingkatan ini disyari’atkan.
Ketiga: Akan mengakibatkan munculnya kemungkaran yang sama. Pada tingkatan ini amar ma’ruf menjadi obyek ijtihad Keempat: Menghilangkan kemungkaran namun akan mengakibatkan munculnya kemungkaran yang lebih buruk darinya. Maka amar ma’ruf diharamkan.

Tanggapan anda