AKIDAH EMPAT IMAM raḥimahumullāh

Pengarang, Penulis : Shalah bin Muhammad al Budair

Terjemah:

Keterangan

Ini adalah tulisan ringkas tentang apa yang wajib dipelajari dan diyakini oleh manusia, berupa permasalahan tauhid dan usuluddin (pokok agama) serta beberapa perkara yang berkaitan dengannya, yang diambil dari kitab-kitab akidah karya imam yang empat: Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal serta para pengikut mereka raḥimahumullāh Ta'ālā yang telah bersepakat di atas akidah Ahlussunnah waljama'ah dan tidak berselisih di dalamnya.

Download

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda