Al Jumal Mufidah Fi Syarh al-Faridah, Disertai Risalah Ahwal an Nazhar Fi al Akhbar

Pengarang, Penulis :

Keterangan

Ilmu hadits termasuk ilmu yang terpenting, dan di antara tulisan paling ringkas dalam bab ini adalah matan 'Nukhbatul Fikr Fi Mushthalah Ahlil Atsar' karya Ibnu Hajar. Matan ini dijadikan dalam bentuk syi'ir oleh sebagian ulama, di antaranya Syikha Yusuf bin Khalil al-Ghazzy (W.1290) dalam bentuk syi'ir yang jelas dan mudah terhadap dari 53 bait.

Download

Sumber-sumber, Referensi:

1 www.alukah.net situs Alukah

Kategori ilmiyah:

Tanggapan anda