SO MAITO A TATAP NA YA LABI A MAPYA KUMIN KO MADAKL A KAPINDA-PINDA

Lecturere :

Description

piayamagusay no muhader saya so hadith pedtaro o rasulollah a tigyan: "ayadn mapya a galabk na su lalayun apya maito skaniyan". ago miyangaloy skaniyan sa mga ibaratan angkawto a mga maito a galabkan.

Download
Send a comment to Webmaster

Sources:

Categories: