ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಮೇಲಿರುವ ಹಕ್ಕುಗಳು

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ

ಒಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನಿಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮುಸ್ಲಿಮನ ಮೇಲಿರುವ ಆರು ಕಡ್ಡಾಯ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಈ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರವು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

Download
ವೆಬ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ರಿಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಕಳುಹಿಸಿ

ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು: