ده‌جال و یه‌ئجوج و مه‌ئجوج

ڕای به‌رێزت گرنگه‌ بۆمان