Ebimu kubiva mufitina “ okubijjisa ekifaana kyobusiraamu ”

Okunyonyolako akatono

Yannyonnyola Shk. Mu musomo guno, nti kubimu ebiva mu fitina “ kwekubijjisa ekifaananyi ky’obusiraamu” nemiteeko gyabantu mukumanya ebintambula munsi mukiseera kyefinina

Okuddamu kwo