Okunyonyolako akatono

Shk. Yannyonnyola amakulu g’okufumintiriza qura’n n’obukulu bwakwo, n’amakubo agakuyamba okufumintiriza amakulu ga qura’n

Okuddamu kwo