Okukkiriza Bamalaika

Okunyonyolako akatono

Shk. Yannyonnyola amakulu g’okukkiriza bamalaika nekifo kyakwo, nebigendera kukuzikkiriza, nemalaika ezisiinga ekitiibwa.

Okuddamu kwo