Okunyonyolako akatono

EKITABO KINO KIKWATA KUNZIKIRIZA, SHK. YANNYONNYOLA MUKYO NTI ALLAH YEKKA YATEEKEDDWA OKUSIINZIBWA, NANNYONNYOLA N’AMAKULU GA SHAHAADA NEMPAGI ZAAYO, N’OBUDDO BWABASHIRIKU.

Okuddamu kwo