Okunyonyolako akatono

YANNONNYOLA SHK. MUMUSOMO GUNO EKIGENDERERWA MUKWENENYA, N’ENSONGA EZIKUYAMBA OKWENENYA N’OKKUNYERERAKO.

Okuddamu kwo