സമകാലിക ദൂതന്‍റെ സന്ദേശം ഇസ്ലാം

വിേശഷണം

സമകാലിക ദൂതന്‍റെ സന്ദേശം ഇസ്ലാം എന്ന ലേഖനത്തിലൂടെ പ്രവാചകന്‍ മുഹമ്മദ് (സ)യെയും പരിശുദ്ധ ഖുര്‍ആനിനേയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം