ഹജ്ജിന്‍റെയും ഉംറയുടേയും രൂപവും അവയിലെ പ്രാര്‍ത്ഥനകളും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം