ആത്മാര്‍ത്ഥത

വിേശഷണം

ഇസ്ലാമിന്‍റെ അടിസ്ഥാനവും അതിന്‍റെ എല്ലാ ആരാധനകളിലും നിര്‍ബന്ധവുമായ ആത്മാര്‍ത്ഥതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം