സഹജീവികളോട് കനിവ് കാണിക്കുക -നിനക്കല്ലാഹുവിന്‍റെ കനിവിണ്ടാകും

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം