വിേശഷണം

കനേഡിയക്കാരനായ മേജര്‍ ഗാരി മില്ലര്‍ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ച കഥയും ഖുര്‍ ആനില്‍ അദ്ദേഹം കണ്ട യാദാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും പഠന വിധേയമാക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം