സുപ്രധാന ചോദ്യങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മനുഷ്യ ബുദ്ധിക്ക് അംഗീകരിക്കുയല്ലാതെ നിര്‍വ്വാഹമില്ലാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മൂന്ന് ചോദ്യവും അതിന് കൃത്യമായ മറുപടിയും ഉള്‍കൊള്ളുന്നു. സൃഷ്ടികര്‍തൃത്വത്തിലും ആരാധനയിലുമുള്ള വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ചും മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്‍റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചും അവര്‍ക്ക് ദൈവീകമായ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ലഭിക്കേണ്ടതിന്‍റെ അനിവാര്യതയ കുറിച്ചും പരാമര്‍ശിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം