വിേശഷണം

മോക്ഷത്തിനായി അന്വോഷണം നടത്തി വിവിധ കൃസ്ത്യ വിഭാഗങ്ങളിലും അവരുടെ പുരോഹിതനായും സേവനം ചെയ്ത് ,അതിലൊന്നും തൃപ്തനാകാതെ ഇസ്ലാമിലെത്തിച്ചേര്ന്ന കഥ

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം