വിേശഷണം

ശൈഖ് അമീന്‍ ഇബ്’നു അബ്ദുല്ലാഹ് ഷഖാവിയുടെ ഗ്രന്ഥത്തിന്‍റെ പരിഭാഷയാണിത്.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം