മനുഷ്യാവകാശ സംസ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവാചകന്‍ (സ)യുടെ പങ്ക്

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

മനുഷ്യാവകാശ സംസ്ഥാപനത്തില്‍ പ്രവാചന്‍(സ)യുടെയും അനുചരന്മാരുടെയും ,സമകാലിക പണ്ഢിതര്‍ ഈ വിഷയത്തില്‍ എന്തു പറയുന്നു എന്നും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം