അഹ്’ലു സുന്നത്ത് വല്‍ ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

അഹ്’ലുസുന്നത്ത് വല്‍ജമാ’അത്തിന്‍റെ വിശ്വാസങ്ങളും അടിസ്ഥാനങ്ങളും സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം