ആത്മാര്‍ത്ഥത

വിേശഷണം

അല്ലഹുവില്‍ നിന്ന് പ്രതിഫലം ലഭിക്കുവാന്‍ നിര്‍ബന്ധമായ കാര്യമാണ് ആത്മാര്‍ത്ഥത.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം