ശ’അബാന്‍ പതിനഞ്ചിലെ രാത്രി

വിേശഷണം

നബി(സ്വ) യാതൊരു പ്രത്യേകതയും നല്‍’കാത്ത ഈ രാത്രിയില്‍ പിന്നീട് ഉണ്ടായ ബിദ്’അത്തുകളും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം