കുടു:ബ ബന്ധം ചേര്‍ത്തല്‍

വിേശഷണം

ഖുര്‍’ആനും സുന്നത്തും വളരെയധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലെ സംക്ഷിപ്ത വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം