മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യല്‍

വിേശഷണം

മാതാപിതാക്കള്‍ക്ക് പുണ്യം ചെയ്യുന്നതിന്‍റെ ആവശ്യകതയും രീതിയും വിവരിക്കുന്ന ഈ പ്രബന്ധം അല്ലാഹുവിനെ ധിക്കരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളിലൊഴിച്ച് അവര്‍ക്ക് നന്‍മ ചെയ്യാന്‍ ഉണര്‍ത്തുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം