വിേശഷണം

രോഗിയുടെ നമസ്കാരവും ശുദ്ധിയും നമസ്കാരത്തിന്‍റെ രൂപവും വിവരിക്കുന്ന അമൂല്യ ഗ്രന്ഥം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം