നന്‍മ കല്‍പ്പിക്കലും തിന്‍മ വിരോധിക്കലും

വിേശഷണം

പ്രസ്തുത വിഷയത്തിന്‍റെ പ്രാധാന്യവും വിധികളും മര്യാദകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം