കാരുണ്യവാന്‍റെ അടിമകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

സൂറത്തില്‍ ഫുര്‍’ഖാനില്‍ പ്രതിപാദിച്ച കാരുണ്യവാന്‍റെ അടിമകളുടെ സവിശേഷതകള്‍ വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം