ആശൂറാഇന്‍റെ ദിനത്തിലും മുഹറമാസത്തിലുമുള്ള നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വൈജ്ഞാനിക തരം തിരിവ്:

വിേശഷണം

ആശൂറാഇന്‍റെ ദിനത്തിലും മുഹറമാസത്തിലുമുള്ള നോമ്പിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍ വിവരിക്കുന്ന പ്രബന്ധം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം