നമസ്കാരവും ഇസ്ലാമില്‍ അതിന്‍റെ സ്ഥാനവും

വിേശഷണം

നമസ്കാരത്തിന്‍റെ സ്ഥാനം, ഗുണങ്ങള്‍, വിധികള്‍ ഉപേക്ഷിച്ചാലുള്ള ശിക്ഷ എന്നിവ സംക്ഷിപ്തമായി വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം