അല്ലാഹുവിലുള്ള സ്നേഹം

വിേശഷണം

അല്ലാഹുവിനോടുള്ള സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ട രീതി സച്ചരിതരായ പൂര്‍വ്വീകര്‍ മനസ്സിലാക്കിയ പ്രകാരം വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം