റജബ് മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകള്‍

വിേശഷണം

റജബ് മാസത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠതകളും പ്രസ്തുത മാസത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ വ്യാപകമായ ബിദ്’അത്തുകളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം