ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍-പ്രവാചകന്‍മാരിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നും പ്രവാചകന്‍’മാരെ കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം