വിേശഷണം

സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ഒരുക്കി വെച്ച അനുഗ്രഹങ്ങളും അവ ലഭിക്കാനുള്ള കാരണങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം