ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങള്‍-അന്ത്യനാളിലുള്ള വിശ്വാസം

വിേശഷണം

ഈമാന്‍ കാര്യങ്ങളില്‍പ്പെട്ട അന്ത്യനാളിലെ സംഭവങ്ങളും ഖബറിലെ സംഭവങ്ങളും വിവരിക്കുന്നു.ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നാണ് പ്രസ്തുത വിവരണം.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം