ശഫാ’അത്ത്(ശുപാര്‍ശ)

വിേശഷണം

പരലോകത്ത് നടക്കുന്ന ശുപാര്‍ശകളും അവയുടെ ഇനങ്ങളും നബി(സ്വ)യുടെ ശുപാര്‍ശയും വിവരിക്കുന്നു.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം