നരകാവകാശികളുടെ ശിക്ഷകള്‍

വിേശഷണം

നരകാവകാശികളുടെ ശിക്ഷകളും അവരുടെ വാക്കുകളും വിവരിക്കുന്ന ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമിയിലെ പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം