ഇഹ്’സാന്‍

വിേശഷണം

ജിബ്’രീല്‍ (അ.സ്വ) നബി(സ്വ)ക്ക് പ്രസ്തുത വിഷയം പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്ത ഹദീസ് വിവരിക്കുന്നു. ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുടെ ഫിഖ്’ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തില്‍ നിന്നാണ് പ്രസ്തുത പരിഭാഷ.

താങ്കളുടെ അഭിപ്രായം